Adı Soyadı : İsmail Hakkı Demirel

Ünvanı ve Görevi: Doç.Dr., H.Ü. Müh. Fak. Jeo. Müh. Böl. Öğretim Üyesi

 

 

1. AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ                                                                                           

 

1965-1970                  Gazikemal İlkokulu (Emet)

1970-1976                  Kütahya Lisesi (Devlet Parasız Yatılı öğrencisi)

1976-1981                  H.Ü. Müh. Fak. Jeoloji Müh. Böl.

                                   (1976-1977 Yabancı Diller Yüksekokulu)

1981/Temmuz              H.Ü. Jeo. Müh. Böl. Asistan olarak işe başlama

1981-1983                  H.Ü. Fen Bil. Ens. (Jeoloji Müh. Anabilimdalı’nda Yüksek Müh. Tezi)

1984-1989                  H.Ü. Fen Bil. Ens. (Jeoloji Müh. Anabilimdalı’nda Doktora Tezi)

Şubat/1992                  H.Ü. Jeo. Müh. Bölümü Öğretim Üyesi, Yard. Doç. Dr.

Kasım/2000                 H.Ü. Jeo. Müh. Bölümü Öğretim Üyesi, Doç. Dr.

 

2. TEZLER

 

Demirel İ.H., 1983. Haymana (GB Ankara) batısındaki Üst Kretase-Alt Tersiyer istifinin sedimantolojik ve sedimanter petrolojik incelenmesi. H.Ü. Fen Bil. Ens. Yük. Müh. Tezi. 147 s., 2 Ek (Yayınlanmamış).

Demirel, İ.H., 1989. Ermenek (Konya) yöresinde yer alan Tersiyer yaşlı istifin jeolojisi, sedimantolojisi ve bölgedeki kömür damarlarının ayrıntılı incelenmesi. H.Ü. Fen Bil. Ens. Doktora Tezi , 143 s., 5 Ek (Yayınlanmamış Doktora Tezi)

 

3. YAYINLAR

 

1- Demirel, İ.H., Çetin, H., Gökçen, S.L., 1985. Sedimentology of the Upper Cretaceous - Lower Tertiary subduction complex sediments in the Haymana-Polatlı Basin. Central Turkey. 6 th. European Regional Meeting of Sedimentology I.A.S. Lleida, 85, Spain, Proceedings.,pp.121-124.

2- Çetin, H., Demirel, İ.H., Gökçen, S.L., 1986. Haymana (GB Ankara) doğusu ve batısındaki Üst Kretase-Alt Tersiyer istifinin sedimantolojik ve sedimanter petrolojik incelenmesi. TJK Bült. 29, s. 21-33.

3- Gökçen, S.L., Çetin, H., Demirel, İ.H., 1986. Kırıntılı kayaçların dokusal parametreleri yardımıyla taşınma mekanizması ve çökelme ortamlarının saptanması. TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası yayını sayı 26, s.43-46.

4- Demirel, İ.H., Köksoy, M., 1992. Ermenek yöresinin litostratigrafisi ve jeoloji evrimi. Türkiye 9. Petrol Kongresi ve Sergisi. 17-21 Şubat 1992. Proceedings. pp.198-206.

5- Demirel, İ.H., 1993. Ermenek bölgesi kömürlerinin jeolojik evrimi, petrografisi ve kimyasal özellikleri. Doğa Türk Mühendislik ve Çevre Bilimleri Dergisi. 17, s.241-248.

6- Demirel, İ.H., Tekinli, U.K., 1993. Gondvanya Platformu Paleozoyik-Triyas stratigrafisi. Suat Erk  Jeoloji Simp. 2-5 Eylül 1991. Ankara Üniv. Bildiriler. s. 3-9.

7- Güvenç, T., Demirel, İ.H., 1993. Permian in Western Asia. Permophile, no:22, June 1993, A news letter of S.C.P.S., pp. 8-10.

8- Güvenç, T., Demirel, İ.H., Tekinli, U.K., 1994. Lavrusya ve Gondvanya arasında kalan Orta Doğu bölgesinin Paleozoyik stratigrafisi ve Üst Paleozoyik paleocoğrafyası. Türkiye 10. Petr. Kong. ve Serg., 11-15 Nisan 1994. s. 94-111.

9- Demirel, İ.H., Şahbaz, A., 1994. Haymana, Paşadağ-Aladağ  Havzalarının petrofasiyes ve provenans karakteristikleri ile petrol potansiyeli. Türkiye 10. Petr. Kong. Serg. 11-15 Nisan 1994. s. 5-19.

10- Güvenç, T, Demirel, İ.H., Meşhur, M., Gül, M.A.,  and Tekinli, U.K., 1994. The paleogeography of Anatolia during the Permian and Triassic. ESRI Occasional Publication New Series, South Carolina, USA. No. 11 A-B, p. 11- 42.

11- Demirel, İ.H. and Kozlu, H., 1997. Evaluation of burial history, thermal maturity and source rock assessment of the Upper Paleozoic succession of the Eastern Taurus region, southern Turkey. Marine and Petroleum Geology. Vol. 14 no.7/8, pp. 867-877.

12- Karayigit, A.İ., Gayer, R.A. and Demirel, İ.H., 1998. Coal Rank and  petrography of Upper Carboniferous seams in the Amasra coalfield, Turkey. International Journal of Coal Geology. Vol. 36, pp.277-294.

13- Demirel, İ.H. and Karayiğit, A.İ., 1999. Quality and petrographic characteristics of the lacustrine Ermenek coal (early Miocene), Turkey. Energy Sources.V.21.,No:4, pp.329-338.

14- Harput, O.B., Demirel, İ.H., Karayiğit, A.İ., Aydın, M., Şahintürk, O., Bustin. R.M., 1999. Preliminary Hydrocarbon Source Rock Assessment of the Paleozoic and Mesozoic Formations of the western Black Sea Region of Turkey. Energy Sources. V.21., No: 10., pp.945-956.

15- Demirel, İ.H. and Güneri, S., 2000. Cretaceous Carbonates in the Adiyaman Region, SE Turkey: An Assessment of Burial History and Source-Rock Potential. Journal of Petroleum Geology. V.23, No:1 pp. 91 - 106.

16- Demirel, İ.H., Günay, Y., 2000. Tectonic and Karstic effects on the western Taurus region, southwestern Turkey: Relations to the Present Temperature Gradients and Total Organic Carbon Content. Energy Sources. V.22, No:5 pp. 431-441.

17- Yurtsever, T.Ş., Gürçay, B. ve Demirel, İ.H., 2000. Aladağ Birliği’nin Üst Devoniyen-Alt Triyas İstifinin Çökelme Ortamları ve Hidrokarbon Kaynak Kaya Değerlendirmesi. Türkiye Jeoloji Bülteni. Vol. 43 (1), pp. 33 – 58.

18- Demirel, İ.H., Saraç, C. and Şen Ö., 2000. Geostatistical Reserve Estimation: A Case Study in the Çanakçı Coal Seam of Ermenek Basin, Turkey. Energy Sources. V.22, No:10, pp.925-933.

19- Demirel, İ.H., Yurtsever, T.Ş., Güneri, S., 2001. Petroleum Systems of the Adiyaman Region, Southeastern Anatolia, Turkey. Marine and Petroleum Geology. V.18, pp.391-410.

20- Demirel, İ.H., Evolution of Petroleum source rocks on the coastal area of the Western Taurus Region, Turkey. Energy Sources, vol. 23 , pp: 541-552.

21- Demirel, İ.H., Evaluation of Hydrocarbon Source Rock Potential from Well Data on the Elmali Nappes, Western Taurus Region, Turkey. Energy Sources.  Vol. 24, pp. 459-468.

22- Demirel, İ.H., Petroleum Systems of the Adiyaman Region. Marine and Petr. Geol. (in review).

23- Saraç, C., Demirel, İ.H., Şen, Ö., Varol, N.Ö., 2004. Geostatistical Simulation of the Total Organic Carbon Values: An Example From Petroleum Source Rocks on the Coastal Area of Western Taurus Region, Turkey. Petroleum Science and Technology, V.22 (1-2) (in press)

24- Demirel, İ.H., Saraç, C., 2003. Calculation of tne Amounts of Hydrocarbon Generated from the Lower Antalya Nappes, Western Taurus Region:The Importance of the Fractional Conversion (f) Value. Petroleum Science and Technology, V:21 (9-10) pp:1347-1368.

25- Yurdagül, A.G., Saraç, C., Demirel, İ.H., 2003. Geostatistical Simulation Study of Porosity and Hydrocarbon Saturation Values in the Vicinity of Adıyaman, Turkey. Petroleum Science and Technology, V.21 (11-12) pp:1867-1878

26- Yurtsever, T.Ş., Tekin, U.K., Demirel, İ.H., 2003.  First Evidence of the Cenomanian/Turonian Boundary Event (CTBE) in the Alakırçay Nappe of the Antalya Nappes, SW Turkey. Cretaceous Research, V.24 pp:41-53

 

 

4. TEBLİĞLER

 

1- Demirel, İ.H., Çetin, H., Gökçen, S.L., 1985. Haymana (GB Ankara) doğusu ve batısında yer alan Üst Kretase-Alt Tersiyer yaşlı istifin sedimantolojisi ve sedimanter petrolojisi. TJK. Bilim ve Teknik Kong. Bildiri Özleri, s.41.

2- Demirel, İ.H., Köksoy, M., 1988. Ermenek Havzasında yer alan Tersiyer yaşlı istifin sedimantolojisi ve bölgedeki kömür damarları, H.Ü. Yerbilimlerinin kuruluşunun 20. Yıl Simp. Bildiri Özleri, s.38.

3- Güvenç, T., Demirel, İ.H., Tekinli, U.K., 1991. Paleogeography of Anatolia during Permian and Triassic. Int. Cong. on the Permian System of the world. Abs.   II. 01-26 Session and p. A-37. Perm (SSCB).

4- Demirel, İ.H., Tekinli, U.K., 1991., Gondvanya Platformu Paleozoyik - Triyas stratigrafisi. Suat Erk Simp. 2-5 Eylül Ankara, Bildiri Özetleri, p.114.

5- Demirel, İ.H., Köksoy, M., 1992. Ermenek yöresi litostratigrafisi ve jeoloji evrimi. Türkiye 9. Petr. Kong. ve Serg., 17-21 Şubat 1992, Ankara, Abst. s.140-141.

6- Demirel, İ.H., 1992. Ermenek Havzası kömürlerinin kimyasal, petrografik özellikleri ile çökelme ortamları. 7. Mühendislik Haftası. 25-29 Mayıs Isparta. Bildiri özetleri, s.25.

7- Güvenç, T., Demirel, İ.H., Tekinli, U.K., 1993. Gondvanya üzerinde Üst Permiyen Tetis transgresyonu. H.Ü. Yerbilimlerinin 25. yılı Simp. 15-17 Kasım 1993. Ankara, Bildiri özetleri, s.1.

8- Karayiğit, A.İ., Demirel, İ.H., 1993. Afyon-Bolvadin kömür havzasının jeolojisi ve havza kömürlerinin kimyasal, petrografik özelliklerinin Türkiye Linyitleri ile karşılaştırılması. H.Ü. Yerbilimlerinin 25. yılı Simp. 15-17 Kasım 1993. Ankara, Bildiri özetleri, s.65.

9- Güvenç, T., Demirel, İ.H.,Göktepe, G.,  Okuyucu, C., Yurtsever, T.Ş., 1995. Stratigraphic repartation of Calcareous Algae in the Anatolian Platform. 6 th. Int. Symp. on Fossil Algae and Carbonate Platforms., 18-22 September 1995, Ankara. p. 18.

10- Demirel, İ.H., Kozlu, H., Yurtsever, T.Ş., Gürçay, B., 1996. Doğu Toros istifindeki (Feke-Mansurlu) Alt Karbonifer ve Üst Permiyen Formasyonlarının Lopatin  Metodu ile Kaynak kaya potansiyellerinin değerlendirilmesi. Türkiye 11. Petr. Kong. ve Serg., 15-17 Nisan 1996. Bildiriler. s. 121.

11- Yurtsever, T.Ş., Demirel, İ.H., 1996. Muzvadi kuzeybatısındaki Aladağ Biriminin jeolojisi ve Permiyen - Alt Triyas Birimlerinin kaynak kaya potansiyeli. Türkiye 11. Petr. Kong. ve Serg. 15 - 17 Nisan 1996 Bildiriler. s. 152.

 

5. PROJE ÇALIŞMALARI

 

1- Baysal, O. ve diğ., 1985. Bigadiç borat Havzası jeolojisi ve ekonomik maden potansiyelinin tesbit edilmesi projesi. H.Ü. Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi, Proje Kodu YUVAM/84-3.

2- Köksoy, M., Demirel, İ.H., Karayiğit, A.İ. 1987. Ermenek Linyit İşletmesi Müdürlüğü ruhsat sahasını kapsayan bölgenin jeolojik incelenmesi ve ekonomik potansiyelinin belirlenmesi projesi. Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi, Proje Kodu: YUVAM/86-13.

3- Köksoy, M., Demirel, İ.H., Karayiğit, A.İ. 1988. Bozkır-Ahırlı, Yunak-Karakışla (Konya), Bolvadin-Dişli ve Karabağ (Afyon) çevresinde muhtemel linyit ve bitümlü şeyl varlıklarının etüdü projesi. H.Ü. Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi, Proje Kodu: JEO-88/1.

4- Köksoy, M., Karayiğit, A.İ. Demirel, İ.H.,  Çelik, M., 1988. Asma-Gelik İşletme Müdürlükleri ve Armutçuk Müessesesinde işletilen kömür damarlarının petrografik özellikleri projesi. H.Ü. Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi, Proje Kodu.JEO-88/13.

5- Demirel, İ.H., 1989. Ermenek (Konya) yöresinde yer alan Tersiyer yaşlı istifin jeolojisi, sedimantolojisi ve bölgedeki kömür damarlarının ayrıntılı incelenmesi.  TÜBİTAK proje no: TBAG-707,  (Doktora tezi projesi, Danışman: Prof.Dr. M. Köksoy).

6- Güvenç, T., Demirel, İ.H., Gül, M.A., Tekinli, U.K., 1991. Gazipaşa-Ermenek-Silifke arasındaki bazı stratigrafik kesitlerin etüdü, TPAO, Genel Müdürlüğü, Proje no:1608-1990-01. TPAO Rap. No:2838).

7- Demirel, İ.H., ve Yurtsever, T.Ş., 1996. Sarıveliler (Karaman) güneybatısındaki Aladağ Birliği’ne ait Permiyen ve Alt Triyas yaşlı birimlerin hidrokarbon kaynak kaya potansiyelinin incelenmesi .(H.Ü. Araştırma Fonunca desteklenmiştir. Proje no:94.01.010.001, Proje yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr. İsmail H. Demirel, Yük. Müh. Tez çalışması: T. Şükrü Yurtsever, 1996).

8- Demirel, İ.H. 1997. Batı Toroslarda Antalya Naplarında ve Toros kuşağının değişik yörelerinde yer alan hidrokarbon kaynak kaya seviyelerinin saptanması ve tektoniğin olgunlaşma üzerine etkisiyle ısısal evrimin açıklanması. TPAO, Proje Protokolü: 10.9.1997 gün ve 018-524-B15-2-TPAO 10.00.00 (Dosya No:AR- 04-05).

9- Demirel, İ.H. 2002. Alt Antalya Napları’nın Hidrokarbon Potansiyelinin Belirlenmesi, Batı Toroslar.( H.Ü. Araştırma Fonu’nca desteklenmiştir. Proje No:00 01 602 007, Proje Yürütücüsü.Doç.Dr.İsmail Hakkı Demirel, Bitiş Tarihi:Aralık/2001. Rapor Teslim Tarihi: 8 Nisan 2002. 

10- Demirel, İ.H., Şen, Ö., Varol, N., 2003. Toros Kuşağında yer alan Paleozoyik Birimlerin Hidrokarbon Potansiyelinin Araştırılması.( H.Ü. Bilimsel Araştırmalar Birimi’nce desteklenmektedir. Proje No:03/1-2, Proje Yürütücüsü.Doç.Dr.İsmail Hakkı Demirel, Bitiş Tarihi:Aralık/2005). 

 

6. YÖNETTİĞİ TEZ ÇALIŞMALARI

 

1- T. Şükrü Yurtsever’ in Hadim-Sarıveliler (Karaman-Konya) yöresindeki Permiyen-Alt Triyas yaşlı kayaçların petrol jeolojisi. H.Ü. Fen Bil. Ens. Yük. Müh. Tezi, 117 s., 1 Ek (yayınlanmamış).

2- Serkan Güneri’ nin Adıyaman yöresinde yer alan Mardin Grubu karbonatlarının matematiksel modellenmesi. H.Ü. Fen Bil. Ens. Yük. Müh. Tezi,  98 s. (yayınlanmamış).

3- T. Şükrü Yurtsever’in Doktora Tez Çalışması (Tez Aşaması) Danışmanlığı

4- Özgül Şen’in Doktora Tez Çalışması (Tez Aşaması) Danışmanlığı

5- Nehir Özgen Varol’un Doktora Tez Çalışması (Tez Aşaması) Danışmanlığı

6- Hamza Kendi’nin Yüksek Müh. Tez Çalışması (Tez Aşaması) Danışmanlığı

7- Kemaleddin Tokatlı’ nın Yüksek Müh. Tez Çalışması (Ders Aşaması son dönemi)

 

7. GÖREV ALDIĞI ULUSAL VE ULUSLARARASI SİMPOZYUMLAR

 

1- Hacettepe Üniversite’sinde Yerbilimlerinin 25. yılı simpozyumu (15-17 Kasım 1993). 2. Başkan, Düzenleme Kurulu Üyesi.

2- 6 th. International Symposium on Fossil Algae and Carbonate Platforms. (18-22 Eylül, 1995). Düzenleme Kurulu Üyesi.

 

8. VERDİĞİ DERSLER

Lisans Programı                

            JEO 484 Petrol Jeolojisi

            JEO 421 Bitirme Ödevi

Yüksek Lisans (Yük. Müh.) Programı     

JEO 595 Hidrokarbon kaynak kayaçlarda termal olgunlaşma

JEO 596 Global Basen Sınıflaması ve Petrol Oluşumları

Doktora Programı 

JEO 690 Petrol Sistemleri

JEO 692 Denizel Kökenli Petrol Kaynak Kayaçları